UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 10

Stor kundebase i Norge
Unit4 AS har en stor og etablert kundebase i Norge. – Med de vekst­
ambisjonene vi har, må vi være bevisste på at vi skal ha ressurser og
kompetanse til å gjennomføre profesjonelle implementeringsprosjekter
hos nye kunder og samtidig ha kapasitet til å utvikle den eksisterende
kundebasen, sier Jon Jacobsen, konsulentdirektør i Unit4 AS. – Vi må
være flere hender og flere hoder, men også ha et sterkere fokus på å
bruke de riktige ressursene til riktig jobb. For å lykkes med dette, har vi
identifisert fem sentrale virkemidler: flere egne konsulenter, ressurs­
planlegging for konsulenter, tettere nordisk samarbeid, økt satsning på
partnere og en global konsulentorganisasjon.
Flere konsulenter – felles ressursplanlegging
Konsulentavdelingen i Norge planlegger å øke antall konsulenter i 2016.
– Til tross for at det bygges opp et stort globalt konsulentsenter i Portugal,
forventer jeg å øke antall konsulenter lokalt i Norge i 2016, sier Jon
Jacobsen. – Vi er i en annen situasjon enn flere av våre søsterselskaper,
fordi vi allerede har en lang historie og et stort antall kunder i det norske
markedet. For å sikre god ressursutnyttelse på tvers av landegrenser med
hensyn til både kapasitet og kompetanse, har vi derfor opprettet felles
ressursforvaltning i samarbeid med Unit4 AB i Sverige. Det ser vi allerede
positive resultater av.
Tettere nordisk samarbeid
I Norden har Unit4 i dag kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Disse
kontorene betjener sammen med partnere også kunder i Finland og på
Island. De største kontorene er Norge og Sverige som til sammen har
ca. 280 konsulenter. – I løpet av 2015 har vi knyttet konsulentorganisasjonene
i Norden tettere sammen. Vi forventer at dette vil gi våre kunder en rekke
fordeler i form av økt kapasitet, større fleksibilitet og bredere kompetanse
innenfor de ulike bransjene vi fokuserer på. Spesielt gjelder dette Norge
og Sverige hvor vi har store kundebaser, geografisk nærhet, et språk vi
forstår, relativt lik kultur og et sammenlignbart kostnadsnivå. Gjennom
felles investering i kompetanse og systemer ligger alt til rette for at vi kan gi
nordiske kunder et enda bedre tjenestetilbud enn tidligere. Vi formaliserer
et tilsvarende samarbeid mellom Norge og Sverige når det gjelder for
eksempel kurstilbud og opplæring, sier Jacobsen.
Dyktige partnere
Unit4 har gitt tydelig uttrykk for at selskapet vil basere en del av den
planlagte veksten på samarbeid med dyktige partnere. Jon Jacobsen
bekrefter dette: – I Norge har vi gjennom mange år hatt dyktige partnere
med spesiell kompetanse innenfor definerte bransjer eller markeds­
segmenter. Ett eksempel er Evry som har solgt Unit4 Business World
(Agresso) innenfor offentlig sektor i snart 20 år, og som i løpet av 2015
også har satset på Unit4-produkter innen bank/forsikring og innen
produktområdet for reiseadministrasjon med Unit4 Travel&Expenses
(tidligere Current Reise&Utlegg). Med et godt samarbeidsklima skaper
partnersamarbeidet en vinn-vinn-situasjon, hvor vi innenfor konsulent­
organisasjonene gjensidig tilfører hverandre verdifull innsikt og kompetanse.
Global konsulentorganisasjon
Unit4 er en offensiv aktør i det internasjonale ERP-markedet. Det krever en
global organisering av konsulentressursene med et felles fundament,
metodikk og kvalitetssikring - og dessuten effektive systemer for
akkumulering av kunnskap, erfaring og best practice. - Vi har totalt ca
1300 Unit4-konsulenter spredt over hele verden. Av disse er ca 100
konsulenter lokalisert i det nyopprettede Global Delivery Center (GDC) i
Lisboa i Portugal. De skal vokse med ytterligere 140 konsulenter og utgjør
naturligvis en viktig ressurs for oss som jobber lokalt. Vi kan utfra behov
involvere dem i våre prosjekter enten fysisk eller oppkoblet via
elektroniske verktøy.
Ad hoc – ja takk, det også!
Konsulentavdelingen i Unit4 AS er i høyeste grad prosjektorientert og preget
av planmessighet og forutsigbarhet, men det er ikke alltid kundenes
behov oppstår slik. For å imøtekomme akutte behov vil vi «reservere» en
viss kapasitet for slike oppdrag, slik at vi kan reagere raskt og løse ad hoc
utfordringer hos kundene på en effektiv måte. – Kanskje ingen stor nyhet,
avslutter konsulentdirektør Jon Jacobsen, men ganske sikkert svært
kjærkomment for en del av våre kunder.
Unit4 planlegger vekst og økte markedsandeler både globalt og i
Norge. Det betinger flere konsulenter i Norge i 2016, et sterkt
partnerapparat og en stor global konsulentorganisasjon.
FLERE
KONSULENTER
Tekst
Børre Rødal
Foto
Rasmus Kongsøre
10
ADVANTAGE
Nr 3 – 2015
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook