UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 12

Tekst
Hanne Gravem Sagen
Foto
Herman Dreyer
Unit4 satser tungt på innovasjon for å møte kravene til neste
generasjons forretningssystemer. Sentrale stikkord er sky­
baserte løsninger, automatisering og forenkling. – ERP-
leverandørene har vært dyktige til å bygge komplekse løsninger.
Nå må de gjøre det enkelt, sier høyskolelektor Bo Hjort
Christensen ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI.
Det er ingen hemmelighet at forretnings­
systemer henger etter i den digitale
utviklingen, men det er i ferd med å
skje radikale endringer.
– Det er gjerne de små aktørene som
raskest tilpasser seg nye trender og tar
i bruk ny teknologi for å bygge nye
løsninger. Men nå begynner også de
virkelig store aktørene, som SAP, Micro-
soft og Oracle, å tenke radikalt nytt. Fel-
lestrekkene er skyløsninger, mobilitet
og big data-analyse, sier Hjort Christen-
sen, som av mange regnes som Norges
fremste ekspert på forretningssystemer.
Brytningstid
Han mener ERP-bransjen er inne i en
brytningstid på flere plan: Større mobilitet
i arbeidslivet endrer måten vi jobber og
kommuniserer på. Tekonologien skaper
helt nye muligheter for å forbedre, auto-
matisere og forenkle arbeidsprosesser.
Ikke minst er brukerne premissleveran­
dører i mye større grad enn tidligere.
– Brukerne er blitt mer profesjonelle og
har svært klare oppfatninger om hva
som er gode verktøy. Dagens studenter
er teknologisk avanserte og opplever
gjerne de tradisjonelle ERP-systemene
som tungvinte og ulogiske. Det er et
viktig signal som bransjen må ta
ekstremt alvorlig, sier Hjort Christensen.
– ERP-systemer har i stor grad handlet
om å gjøre manuelle papirbaserte
prosesser elektroniske, men vi må
utfordre selve prosessen, sier
Thomas Staven, som i disse dager
går fra å være ansvarlig for
Product Management til å bli
ansvarlig for å drive innovasjon
og nytenkning i Unit4.
– Ett eksempel er innkjøps­
prosessen, som i mange
applikasjoner er splittet opp i
ulike prosesser for varesøk,
rekvisisjon, innkjøpsordre,
ordrebekreftelse, varemottak
og faktura. Det er tungvint
12
ADVANTAGE
Nr 3 – 2015
ERP I EN BR
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook